REKLAMÁCIA

PREDMET REKLAMAČNÉHO PORIADKU

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u prevádzkovateľa internetového obchodu.
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar je dodávaný so zárukou uvedenou v záručnom liste.

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU, MIESTO UPLATNENIA REKLAMÁCIE

  • Pokiaľ kupujúci zistí závadu na obalovom materiáli, pri ktorom došlo k poškodeniu samotného tovaru, je povinný spísať s pracovníkom dodávkovej služby protokol o nezrovnalostiach, prípadne môže odmietnuť prevzatie zásielky.
  • Pokiaľ zákazník až po prevzatí zásielky zistí že tovar je poškodený je potrebné to oznámiť dodávateľovi do 3 pracovných dní od doručenia tovaru, inak na to nemusí byť braný ohľad.
  • Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pri prevzatí o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
  • Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  • Riešenie prípadných sporov je možné aj mimosúdnou cestou, a to prostredníctvom Českej obchodnej inšpekcie (www.coi.cz).

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci je povinný reklamovať riadne a včas, teda bez zbytočného odkladu po zistení chyby.
Ak spotrebiteľ nepodal reklamáciu včas /v reklamačnej-záručnej dobe/ nemá nárok na kladné vybavenie reklamácie.

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Ak reklamuje kupujúci tovar na niektorej z pobočiek prevádzkovateľa (reklamovať tovar je možné iba na pobočkách v Příbrami, Žiline, Prahe a Tepliciach) alebo priamo u prevádzkovateľa, je povinný na to zodpovedný pracovník reklamáciu riadne preveriť a pokiaľ vybavenie nevyžaduje odborné posúdenie, môže reklamáciu vybaviť okamžite. V prípade potreby odborného posúdenia je lehota na vybavenie reklamácie 30 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim u predávajúceho, ak nedohodne s kupujúcim písomne dlhšiu lehotu. Správa o tom, ako bola reklamácia vybavená sa podáva zákazníkovi v mieste, kde tovar reklamoval alebo na kontaktných adresách, uvedených kupujúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak. Zodpovedný pracovník prevádzkovateľa je povinný vydať kupujúcemu, ktorý reklamuje, na jeho požiadanie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil, prípadne potvrdenie o vykonaní opravy (odstránenie vady tovaru).

REKLAMÁCIA TAPET

  • Reklamáciu je možné uplatniť iba predložením originálnej etikety označujúcej číslo a šaržu.
  • Reklamáciu je možné uplatniť na akosť rolí, nevzťahuje sa na chyby pri lepení tapiet.
  • Reklamáciu nemožno uplatniť na kompletne nalepené role. Zákazník je povinný skontrolovať sériu, vzor a odtieň tapety pred samotným lepením.