Obchodné podmienky

Prevádzkovateľa internetového obchodu www. www.vavex.sk, spoločnosti Vavex 1990 s. r. o., so sídlom Zdaboř 503, 261 01 Příbram V, Česká republika, IČ 26776251

1. Úvodné ustanovenie

1.1.      Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Vavex 1990 s. r. o., so sídlom Zdaboř 503, 261 01 Příbram V, Česká republika, identifikačné číslo: 26776251 zapísaného v obchodnom registri  vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 92998, dátum zápisu 16. dubna 2003  (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods . 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci ") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vavex.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2.      Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.      Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.      Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.


1.5.      Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1.      Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.      Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.      Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

2.4.      Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5.      Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.      Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.      Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.      Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3.      Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.      Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
   3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
   3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5.      Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6.      Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7.      Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.      Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1.      Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • Bezhotovostne platobnou kartou (webpay)
 •  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 •  bezhotovostne prevodom v EUR na účet predávajúceho  vedený u  Fio Banky a.s.  pre objednávky na území Slovenské republiky (ďalej len "účet predávajúceho");     
 • č. účtu: 2200307014 / 2010
 • Nr.IBAN: CZ24 2010 0000 0022 0030 7014

4.2.      Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, kúpnou cenou sa ďalej rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

                   Pri objednaní tovaru nad 60,-EUR je doprava v rámci SR ZADARMO.

  • Slovensko - Zásielkovňa ( max.5 kg, max. dĺžka jednej strany zásielky 70cm, max.rozmer jednej zásielky 120cm / súčet troch strán/ 3 , platba dobierkou + 2
  • Slovensko SPS Balíkovo 4,13 € + 2 €
  • Slovensko SPS Express One - 5,86 platba dobierkou + 2
  • Slovensko - GLS 5,86 €, platba dobierkou + 2
  • Slovensko Toptrans - doprava dekoračných lišt nad 2m délky – 18,2 € + dobierka 5 €4.3.      Cena tapety je vždy za celú rolu, výnimkou sú samolepiace fólie, tie sú uvedené za bežný meter.

4.4.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5.      V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6.      V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7.      Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.8.      Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.9.      Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1.      Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, tzn. Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar vyrábaný na zákazku (všetky obrazové tapety s výnimkou kolekcie Photomurals, One roll, one motif a AG Design), alebo tovar upravovaný na mieru, podľa priania kupujúceho (napr. odstrihnutie požadovaného množstva samolepiacej fólie). Odberateľ môže byť požiadaný o uhradenie celej hodnoty objednávky pred odoslaním takejto objednávky a je uzrozumený s tým, že takto upravovaný tovar na mieru, podľa priania kupujúceho nie je možné vymeniť ani vrátiť. Nemožno tiež odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo pokiaľ porušil pôvodný obal tovaru.

TAPETY JE MOŽNÉ VRÁTIŤ LEN S ORIGINÁLNYM ŠTÍTKOM S UVEDENÍM ČÍSLA A ŠARŽE, TENTO ŠTÍTOK JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TOVARU. BEZ TOHTO OZNAČENIA JE TOVAR ZNEHODNOTENÝ A NIE JE PREDAJNÝ. 

AK VRÁTITE TOVAR POŠKODENÝ, BEZ ŠTÍTKU, NEMÔŽE VÁM BYŤ VRÁTENÁ SUMA ZA TENTO TOVAR. 

5.2.      Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku. 5.1c o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky - vzorkovne predávajúceho (Dělostřelecká 330, 261 01 Příbram, Česká republika) alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@wallpapereshop.com.  Ale aj v tomto prípade odporúčame, aby sa základné informácie uviedli tiež v balíku, aspoň číslo objednávky alebo variabilný symbol a eventuálne číslo účtu, na ktorý si zákazník praje vrátiť peniaze.

5.3.      V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4.      V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.      Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.      Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovaciou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1.      V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.      Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.      V prípade, že odoslaná objednávka nebude kupujúcim vyzdvihnutá a riadne zaplatená, bude predávajúci požadovať uhradenie nákladov spojených so zaslaním objednávky a manipulačný poplatok v celkovej výške 10 Euro. Kupujúci v takom prípade dostane od predávajúceho podklady s údajmi potrebnými k uhradenie vzniknutých nákladov.

6.4.      V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5.      Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.6.      Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

7. Práva z chybného plnenia

7.1.      Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
7.2.      Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak boli akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
  je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.      Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.      Ak sa prejavia vady v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ zákazník až po prevzatí zásielky zistí, že tovar je poškodený, pre prijatie reklamácie je potrebné to ohlásiť do 3 pracovných dní od doručenia tovaru, inak na to nemusí byť braný ohľad.

Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese: Vavex 1990 s. r. o., Delostrelecká 330, Příbram I v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

 • Reklamáciu tapiet je možné uplatniť iba predložením originálnej etikety označujúcej číslo a šaržu.
 • Reklamáciu je možné uplatniť na akosť rolí, nevzťahuje sa na chyby pri lepení tapiet.
 • Reklamáciu nemožno uplatniť na kompletne nalepené rolky. Zákazník je povinný skontrolovať sériu, vzor a odtieň tapety pred samotným lepením.

7.5.    Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie sporov Európska komisia poskytla platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebiteľom sa dáva možnosť riešiť spory súvisiace s Vašou online objednávkou najprv bez zásahu sudcu. Platforma pre riešenie sporov je pod externým odkazom http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Snažíme sa riešiť všetky spory na základe vzájomnej dohody. V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1.      Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.      Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.3.      Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@wallpapereshop.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

9.4.      Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.5.      Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov podľa GDPR

Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov dávate súhlas, aby spoločnosť Vavex 1990 s. r. o. so sídlom Zdaboř 503, 261 01 Příbram, Česká republika, IČ 26776251(ďalej len "Správca") v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane osobných údajov spracovávala tieto vaše osobné údaje: meno a priezvisko, názov spoločnosti, email, telefónne číslo, adresu, IČ A DIČ v prípade firemných zákaziek. Spomínané osobné údaje spracovávame na účely vybavenie objednávok a Správca ich bude spracovávať pro dobu 3 rokov.
S vyššie uvedeným spracovaním vymenovaných osobných údajov udeľujete svoj výslovný a informovaný súhlas, ktorý ale môžete vziať kedykoľvek späť. Stačí napríklad zaslať email na info@wallpapereshop.com alebo list na adresu spoločnosti Vavex 1990 s. r. o. so sídlom Zdaboř 503, 261 01 Příbram, Česká republika

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

11.1.  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2.  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Doručovanie

12.1.  Kupujúcemu môže byť doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

13. Záverečné ustanovenia

13.1.  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2.  Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4.  Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Vzorový formulár odstúpenie od zmluvy nájdete tu 

13.5.  Kontaktné údaje predávajúceho - adresa pre doručovanie Vavex 1990 s. r. o., Dělostřelecká 330, 261 01 Příbram I, e-mail: info@wallpapereshop.com, tel. +420 777 004 016